OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů 

Odesláním přihlášky do soutěže vzniká mezi Vámi a spolkem Leges Humanae z.s., IČ: 229 06 452, se sídlem Štěpánská 1742/27, 110 00 Praha („Správce“) smlouva, na základě níž se stanete účastníky Olympiády lidských práv („Soutěž“) a zároveň umožňujete Správci využívat Vaše osobní údaje. 

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR), seznámit s tím, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše osobní údaje využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi shromažďovaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR. 

V jakém rozsahu shromažďujeme osobní údaje? 

Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytné míře a pouze pro účely, které jsou popsány níže. Shromažďujeme o Vás pouze informace, které nám sami poskytnete vyplněním přihlášky do Soutěže. Jedná se následující osobní údaje: 

  1. identifikační údaje (jméno, příjmení); 
  2. kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa); 
  3. údaje o škole, kterou navštěvujete. 

Pokud postoupíte do finálového kola soutěže, je možné, že budete vyfotografování a Vaše fotografie tak budou dalším osobním údajem, který budeme shromažďovat.  

Za jakým účelem Vaše osobní údaje shromažďujeme? 

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR shromažďujeme Vaše osobní údaje, za účelem splnění smlouvy, tedy abychom umožnili Vaši účast v Soutěži. 

Mimo plnění smlouvy shromažďujeme Vaše osobní údaje také v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jelikož jde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V tomto případě jde pouze o zpracování osobních údaje pro účely přímého marketingu (posílání emailových newsletterů), které lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. 

Osobní údaje dle předchozích odstavců shromažďujeme po dobu dvou let. 

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR shromažďujeme a publikujeme Vaše fotografie, na základě Vámi uděleného souhlasu, a to za účelem propagace Soutěže. Tento souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat (viz níže). 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Správcem. Mimo nich mají k Vašim osobním údajůmv souladu s GDPR přístup pouze poskytovatel internetového testovacího rozhraní. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány vždy v souladu s GDPR i příslušnými národními předpisy. Žádné z Vašich osobních údajů nepředáváme třetím stranám za účelem jejich dalšího zpracování, ani je žádným způsobem nepředáváme do zahraničí. 

Vaše osobní údaje mohou být na základě žádosti poskytnuty orgánům veřejné moci, které na základě zákona disponují pravomocí od nás osobní údaje požadovat. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s GDPR? 

Právo na informace 

Kdykoliv máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Dále máte právo získat informace nad rámec těch, které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o původ Vašich osobních údajů, jejich příjemcích nebo dobu, po kterou Vaše informace uchováváme. 

Právo odvolat souhlas   

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve udělili, je možno kdykoliv bez udání důvodu odvolat, ať už prostřednictvím emailové adresy info@olpcr.eu, nebo také písemnou formou zaslanou na naši adresu uvedenou výše. 

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz 

Jsou-li Vaše osobní údaje, kterými disponujeme, nepřesné, můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o jejich opravu či doplnění, ať už prostřednictvím emailové adresy info@olpcr.eu, nebo také písemnou formou zaslanou na naši adresu uvedenou výše. Až do ověření správnosti můžete též požadovat omezení zpracování těchto údajů. 

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme: 

  1. ačkoliv již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo 
  2. protiprávně. 

máte právo od nás požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali zpracované osobní údaje nebo omezili jejich zpracování 

Právo na poskytnutí údajů 

Na Vaši žádost Vám poskytneme opis námi zpracovávaných Vašich osobních údajů, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud o to požádáte, poskytneme tyto údaje také jinému správci.  

Právo podat stížnost 

Děláme vše proto, abychom plnili všechny uložené právní povinnosti v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud byste však přesto měli pocit, že některé z povinností neplníme řádně, obraťte se na nás prostřednictvím emailové adresy info@olpcr.eu. Případně se můžete samozřejmě obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů, ať už na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, nebo na emailu posta@uoou.czPodrobné informace o úřadu i o právech a povinnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů naleznete též na webových stránkách www.uoou.cz