PRAVIDLA SOUTĚŽE

Olympiáda lidských práv je dobrovolnou, zájmovou činností žáků středních škol ve věku 15–19 let.
Soutěž se skládá ze dvou kol: školního a finálového.

Školní kolo

Školní kolo probíhá zcela online.
K účasti ve školním kole se soutěžící zaregistruje na webovém rozhraní pro vyplnění online testu.
Podmínkou k úspěšnému absolvování školního kola je sepsání eseje na jedno ze zadaných témat.
Soutěžící je povinen esej sepsat samostatně. Soutěžící se nesmí s nikým jakkoliv radit o obsahu sepisované eseje.

Po skončení školního kola ohodnotí všechny eseje organizační tým Olympiády lidských práv. Eseje budou hodnoceny zejména na základě kvality argumentace soutěžícího v eseji, toku textu, myšlenkové konzistentnosti eseje. Kromě uvedeného hraje roli také, jestli esej obsahuje fakta či odborné informace, originalita pohledu soutěžícího na problematiku a stylistická a pravopisná správnosti.

Na základě hodnocení jsou vybrány nejlepší eseje, jejichž autoři postupují do finálového kola. O postupu do finálového kola je finalista vyrozuměn e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zadanou při registraci do školního kola.

Finálové kolo

V dostatečném časovém předstihu před konáním finále jsou finalistům zaslána zadání finálových témat. Každý finalista si zvolí jedno z témat, na které napíše finálovou esej. Finálovou eseje finalisté sepisují doma a odevzdávají prostřednictvím emailu. K sepsání a odevzdání finálové eseje má finalista jeden týden.

Finálové eseje hodnotí odborná porota sestavená z osob mimo organizační tým Olympiády lidských práv působících v oblasti lidských práv. Finálové eseje jsou porotcům zaslány k ohodnocení po jejich odevzdání.

Finále se koná v předem stanovený termín. Zpravidla se finále koná prezenčně za přítomnosti organizátorů, odborné poroty, všech finalistů, kteří včas odevzdali svou finálovou esej, a doprovodu finalistů z řad pedagogů, rodiny či jiných osob. Pokud není možné finále uskutečnit prezenčně za přítomnosti všech výše vyjmenovaných osob, koná se celé nebo některá jeho část online prostřednictvím videokonference. O způsobu konání finále informuje organizační tým všechny finalisty s dostatečným předstihem.

Finále se odehrává ve dvou částech.

Prvou částí jsou obhajoby finálových esejí. Zde každý finalista předstupuje před odbornou porotu a ve vymezeném čase odpovídá na otázky porotců k jeho finálové eseji. Finalisté, kteří se nestihnou na finále dostavit do skončení obhajob, jsou diskvalifikováni. Odborná porota hodnotí všechny finalisty na základě kvality jejich finálové eseje a dle jejich výkonu při obhajobě.

Druhou částí finále je “superfinále.” Do superfinále postupují finalisté s nejlepším hodnocením odborné poroty. V superfinále si každý superfinalista vylosuje lidskoprávní otázku. Následně mu je poskytnut krátký časový úsek pro přípravu. Poté předstupuje před odbornou porotu, kde nejdříve pronese krátký monolog, v němž představí svůj pohled na vylosovanou otázku, a následně zodpoví případné dotazy poroty.

Poté, co všichni superfinalisté předstoupili před odbornou porotu, ohodnotí odborná porota výkon každého superfinalisty v superfinále. Na základě hodnocení odborné poroty je pak vyhlášen vítěz a další místa v pořadí.