PRAVIDLA SOUTĚŽE

Olympiáda lidských práv je dobrovolnou, zájmovou činností studentů středních škol ve věku 15–19 let. Podmínkou pro absolvování prvního kola je vyplnění obou částí soutěžního online dotazníku – tzn. jak vypracování vědomostního testu, tak sepsání krátkého zamyšlení na dané téma. Při vyplňování není povoleno výsledky konzultovat ve skupinách, ani s přítomným pedagogem (při hromadném vyplňování v rámci vyučování) ani s jakoukoliv další osobou.

Nejlepší studenti jsou o svém postupu do finále informováni prostřednictvím emailu a je nutné, aby svou účast ve druhém kole potvrdili. Konkrétní výsledky studentů ze školního kola nezveřejňujeme.

Finálové kolo je určeno pro postoupivší studenty a jejich pedagogický doprovod. Finálové kolo je zastřešeno jedním tématem, které se prolíná celým soutěžním dnem. Finalisté mají za úkol samostatně (bez pomoci doprovázejícího pedagoga nebo internetu) vypracovat esej na jedno ze soutěžních témat, které obdrží až na místě. Odborná porota z nich poté vybírá nejlepších deset, kteří se ještě v ten den utkají v ústní části finále před porotou, kde si musí obhájit svou práci.

V průběhu finálového kola  je zajištěn program pro všechny přítomné na celý den.

Školní kolo

  1. Možnost zúčastnit se školního kola má jak celá třída pod vedením vyučujícího, tak i jednotlivci pomocí internetu ze svého domova – vždy však každý sám za sebe.
  2. Organizace školního kola je jednoduchá. Pokud se jedná o zapojení celé třídy v rámci výuky, je třeba, aby pověřený vyučující navštívil se třídou počítačovou učebnu na příslušné škole. Studenti se následně přihlásí na naše webové stránky www.olpcr.eu, kde vyplní daný formulář.
  3. Pokud jste se rozhodli přihlásit se do soutěže samostatně, bez podpory Vaší školy, budete postupovat podobně, navštívíte opět naše stránky www.olpcr.eu a vyplníte si formulář sami ze svého počítače.
  4. Formulář se skládá ze dvou částí: z otázek o lidskoprávní problematice a následně ze stručného zamyšlení na vybrané téma. Obě části jsou stanoveny odbornou porotou, složené z nejvýznamnějších osobností na problematiku lidských práv v České republice. Vyplnění dotazníku je časově omezeno na 40 minut, aby jej bylo možné vypracovat v jedné vyučující hodině.

Finálové kolo

Finálové kolo se již tradičně koná v reprezentačních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, kde se mezi sebou utkají nejlepší studenti, kteří postoupili ze školního kola. Ve finálovém kole budou soutěžící nejprve vypracovávat eseje na zadaná témata a následně formou diskuze obhajovat své názory před odbornou porotou.